آزمایشگاه کمک پژوهشی

 لیست امکانات موجود

 سانتریفیوژ (جدا كردن مواد از يكديگر با استفاده از نيروي گريز از مركز)
 دستگاه الك تر (اندازه­گيري پايداري ساختمان خاك)
 اتاقک آون (خشك كردن نمونه­هاي خاك و گياه در حجم زياد)
 آسیاب سنگ (خرد كردن و پودر كردن قطعات سنگ)
 برش مقطع نازک (تهيه مقاطع نازك خاك)

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی