آزمایشگاه کارتوگرافی

مسئول آزمایشگاه

مهندس احمدرضا مللی

 کارشناس ارشد علوم خاک

تلفن: 33913485-031

پست الکترونیک: melali@ag.iut.ac.ir

 

لیست امکانات موجود

استریوسکوپ، پلانیمتر و کروی متر (تفسير عكس­هاي هوائي)

   

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی