آزمایشگاه میکرومورفولوژی

آزمایشگاه میکرومورفولوژی

 مسؤل آزمایشگاه:

مهندس احمد رضا مللی

کارشناس ارشد علوم خاک

تلفن: 33913485-031

پست الکترونیک: melali@ag.iut.ac.ir

 

لیست امکانات موجود
   میکروسکوپ پلاریزان (مطالعه خواص نوري كاني­هاي خاك)
 پذیرفتاری مغناطیسی (اندازه­گيري خواص مغناطيسي خاك)
 

 اولتراسونیک (همزدن محلول­هاي خاكي)

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی