آزمایشگاه فیزیک خاک

مسئول آزمایشگاه:

مهندس روح اله رضایی ارشد

تلفن: 33913485-031

پست الکترونیک: rezae805@gmail.com 

لیست امکانات موجود 
دستگاه تک­محوری (براي آزمايش‌هاي مقاومت كششي، فروروي و تك- محوري خاك)  
 دستگاه صفحه فشار (براي اندازه‌گيري منحني مشخصه رطوبتي خاك)
 دستگاه غشاء فشار (براي اندازه‌گيري آب جذب سطحي‌شده خاك)
 دستگاه جعبه شن (براي اندازه‌گيري منحني مشخصه رطوبتي پر انرژي خاك)
 دستگاه جعبه شن- كائولين (براي اندازه‌گيري منحني مشخصه رطوبتي خاك)
 نفوذسنج مکشي يا ديسكي (اندازه‌گيري نفوذ غيراشباع آب و ويژگي‌هاي هيدروليكي خاك در محل)
 شبيه‌ساز باران قابل حمل (قابل استفاده در آزمايشگاه و صحرا براي اندازه‌گيري روان‌آب و نفوذ و فرسايش‌پذيري خاك)
 فروسنج‌هاي مخروطي مزرعه‌اي و آزمايشگاهي (اندازه‌گيري مقاومت مكانيكي خاك در مزرعه و آزمايشگاه)
 دستگاه محفظه فشار (اندازه‌گيري پتانسيل آب گياه)
 دستگاه اندازه‌گيري فشار رشد ريشه
 دستگاه TDR (اندازه‌گیری رطوبت خاک)
 دستگاه سقوط وزنه (براي اعمال انرژي مكانيكي مشخص به كلوخه و خاكدانه)
 دستگاه اندازه‌گيري هدايت هوايي خاك
دستگاه اندازه‌گیری تحکیم خاک
دستگاه اندازه‌گیری مقاومت برشی

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف