آزمایشگاه ژنز و رده‌بندی خاک

مسئول آزمایشگاه: 

مهندس احمد رضا مللی

تلفن: 33913485-031

پست الکترونیک: melali@ag.iut.ac.ir

لیست امکانات موجود
 XRD (شناسایی کانی‌های خاک)
سانتریفیوژ (جدا كردن مواد از يكديگر با استفاده از نيروي گريز از مركز)
 کوره الکتریکی (خاكسترگيري گياه)

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی