آزمایشگاه بیولوژی خاک

مسئول آزمایشگاه:

مهندس محمد شاه سنایی

تلفن: 33913486-031

پست الکترونیک: mshahsanai@yahoo.com

 لیست امکانات موجود
دستگاه TOC آنالایزر (اندازه گیری کربن آلی) 
دستگاه اسپکتروفتومتر (طيف سنجي نوري)
دستگاه انکوباتور (نگهداري نمونه در دماي خاص)
دستگاه اتوکلاو (استريل كردن)
دستگاه تقطیر بخار آب (اندازه­گيري نيترو‍ژن معدني)
هود قابل استریل (كارهاي ميكروبيولو‍ژي)

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی