آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک

 

مسؤل آزمایشگاه:

مهندس حسن عربزادگان

کارشناس ارشد علوم خاک

تلفن: 33913487-031

پست الکترونیک:  arabzade@sepahan.iut.ac.ir

 

 لیست امکانات موجود
 دستگاه جذب اتمی (قابليت اندازه­گيري عناصري مانند آهن، روي، منگنز، مس، سرب، كادميم، سرب و ...)
  دستگاه اسپکتروفتومتر (طيف سنجي نوري)
 دستگاه فلیم فتومتر (اندازه­گیری عناصر سدیم و پتاسیم)
  دستگاه سانتریفیوژ (جدا كردن مواد از يكديگر با استفاده از نيروي گريز از مركز)
 دستگاه کجلدال (اندازه­گیری نیتروژن)
 انکوباتور شیکردار (شيكر در دماي مشخص)

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی