اعضای هیئت علمی

فرشید نور بخش
استاد
031-33913479
محمد رضا مصدقی
استاد
031-33913360-3478
مهران شیروانی
دانشیار
031-33913480
حسین خادمی
استاد
معاونت پژوهشی
031-33913383
محمد علی حاج عباسی
استاد
031-33913477
شمس اله ایوبی
استاد
مدیرگروه
031-3393470
مجید افیونی
استاد
031-33913343
حسین شریعتمداری
استاد
031-33913476

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی