اعضای هیئت علمی

محمود كلباسي
استاد, بازنشسته
یحیی رضایی نژاد
دانشیار, بازنشسته
شاپور حاج رسوليها
استاد, بازنشسته
احمد جلاليان
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف