ريز ازديادي و كشت بافت هاي گياهي

امروزه از کشت بافت برای افزایش رویشی سریع بسیاری از گیاهان استفاده می­شود ولی همه گیاهان را نمی­توان به این روش پربازده تکثیر نمود. بنابراین اگر بتوان این روش را برای تکثیر گیاهان باغبانی بهینه کرد وراندمان آن را بالا برد در مدت کوتاهی تولید ملیون­ها گیاه یکنواخت که می­توانند عاری از ویروس و آلودگی باشند و ژنوتیپ یکسان داشته باشند امکان پذیر خواهد بود. پروژه­های مربوط به ريز ازديادي و كشت بافت‌هاي گياهي به هدف ایجاد راه حل­هایی برای تکثیر گیاهانی که به سختی به این سیستم خو می­گیرند انجام می­شوند.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی