اثر تنش های محیطی بر گیاهان و شناسایی ارقام متحمل

تغییر شرایط محیطی و تنش­های زیستی و وجود آلاینده­های زیستی بر میزان تولید محصول و فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه اثر دارند که لزوم تحقیق در مورد کاهش اثرات تنش و بررسی نحوه سازوکار گیاه در مقابل تنش­هایی همچون تنش خشکی، شوری و آلودگی­های خاک و آب و هوا را نشان می‌دهد. از طرفی وجود ژرم پلاسم غنی از بسیاری گیاهان باغبانی در کشورمان علیرغم آب و هوای خشک و نیمه خشک نشان دهنده وجود پتانسیل بالای بهنژادی ارقام تجاری برای تحمل به شرایط تنش می­باشد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی