سبزیکاری و مدیریت گلخانه و کشت های بدون خاک

گسترش کشت­های گلخانه­ای در سال­های اخیر و لزوم تولید محصولات سالم ضرورت مطالعه نحوه تولید، فیزیولوژی و مدیریت محصولات را تأیید می­کند. ضمن اینکه کوشش بر آن است محیط کشت به گونه­ای باشد تا پرورش گیاهان جدای از نوع خاک قابل تکرار باشد بی آنکه لازم باشد براساس نوع خاک، رطوبت و کوددهی تغییر داده شود در عوض گیاه با در اختیار داشتن عناصر غذایی کافی بهترین رشد و عملکرد را داشته باشد. از این رو روی آوردن به کشت­های گلخانه­ای و کشت بدون خاک و مطالعه عوامل مؤثر بر بهینه سازی آنها از ضروریات است.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی