دوره کارشناسی

براي بالا بردن سطح توليد و كيفيت محصولات باغباني لازم است متخصصيني تربيت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش روز و تجربه كسب شده خود توليد اقتصادي و قابل صدور محصولات باغباني را امكان پذير ساخته و از طرفي در آموزش و تحقيق و برنامه‌ريزي توسعه و بهبود رشته باغباني فعاليت نمايند

مطالعه و بررسي كاشت، پرورش، برداشت، مسائل پس از برداشت، اصلاح و ساير زمينه‌هاي مرتبط با گياهان باغباني در رشته‌اي علوم دانشگاهي قرار مي‌گيرد كه تحت عنوان رشته علوم باغباني ناميده مي‌شود.

هدف از ايجاد دوره كارشناسي در رشته علوم باغباني، تربيت افرادي است كه بتوانند به عنوان كارشناس در زمينه‌هاي مختلف توليدي، برنامه‌ريزي منطقه‌اي و مطالعاتي و همچنين به صورت مدرس در مراكز آموزش كشاورزي همكار امور تحقيقات كشاورزي و يا به عنوان مدير و مجري واحدهاي توليدي دولتي، تعاوني و خصوصي بخش كشاورزي و فضاي سبز منشاء خدمت باشند.

برنامه زمان بندي دوره كارشناسي رشته مهندسي كشاورزي-  باغبانی

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی کشاورزی- باغبانی

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی