آزمایشگاه کشت بافت گیاهی و ریز ازدیادی

مسئول آزمایشگاه: مهندس مرضیه افاضل

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

تلفن: 33913422-031

 

از امکانات موجود در این آزمایشگاه می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

دستگاه لامینار ایر فلو عمودی ۴ عدد

دستگاهلامینار ایر فلو افقی 1 عدد

اتوکلاو بزرگ

اتوکلاو کوچک

دستگاه تهیه آب دیونیزه

الکتروفورز افقی و عمودی به همراه پاور

بن ماری شیکر دار

بینوکلار معمولی 3 عدد

دستگاه اندازه گیری pH 2 عدد

اتاق رشد مجهز به تنظیم کننده دما و نور

انکوباتور 2 عدد

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی