آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت

مسئول آزمایشگاه: مهندس بهفر مدرس

تلفن : 33913418-031

 

از امکانات موجود در این آزمایشگاه می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 دستگاه رفراکتومتر دستی

دستگاه اندازه‌گیری pH

دستگاه اندازه گیری EC

اواپراتور

دستگاه اندازه گیری شدت نور

دستگاه اندازه گیری فلوروسانس کلروفیل

دستگاه اندازه گیری کلروفیل نسبی

دستگاه سفتی سنج

پمپ خلا

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی