آزمایشگاه عمومی باغبانی

مسئول آزمایشگاه: مهندس محمدرضا باغبانها

کارشناس ارشد علوم باغبانی

تلفن: 33913419-031

 

از امکانات موجود در این آزمایشگاه می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 سانتریفیوژ لوله کوچک

سانتریفیوژ لوله بزرگ

اسپکتروفتومتر

فلیم فتومتر

فریز درایر

کوره

دستگاه اندازه گیری سطح برگ

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی