آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی و پژوهشی

مسئول آزمایشگاه: دکتر سیامک شیرانی بیدآبادی

تلفن: 33913421-031

 

از امکانات موجود در این آزمایشگاه می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 دستگاه شمارش بذر

شیکر حمام

بن ماری

      دستگاه بوجاری

 

    

تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوی پس از برداشت
  • فیزیولوژی پس از برداشت
  • دستگاه اندازه‌گیری pH
  • دستگاه اندازه گیری EC
  • اواپراتور
  • دستگاه اندازه گیری شدت نور
  • دستگاه اندازه گیری فلوروسانس کلروفیل
  • دستگاه اندازه گیری کلروفیل نسبی
  • دستگاه سفتی سنج
  • پمپ خلا

ارتقاء امنیت وب با وف بومی