اعضای هیئت علمی

علي نيکبخت
دانشیار
مدیرگروه
031-33913412
مهدیه غلامی
استادیار
031-33913411
بهرام بانی نسب
دانشیار
031-33913360
نعمت اله اعتمادی
دانشیار
031-33913416
مریم حقیقی
استادیار
031-33913435

ارتقاء امنیت وب با وف بومی