اعضای هیئت علمی

دکتر سيروس قبادي
استادیار, بازنشسته
دکتر علی اکبر رامین
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف