اعضای هیئت علمی

سيروس قبادي
استادیار, بازنشسته
علی اکبر رامین
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف