بررسی وراثت پذیری صفات مهم زراعی از طریق نقشه یابی ژنتیکی

یکی از روش‌های پیشرفته اصلاح گیاهان، استفاده از نقشه‌های ژنتیک گیاهی برای مشخص کردن جایگاه ژنی صفات مهم بویژه مکان‌های کنترل کننده صفات کمی یا QTL است. پیش نیاز این روش استفاده از نشانگرهای مولکولی رایج در دنیا است که هم اکنون روش‌های RAPD، SSR و ISSR برای تهیه اولین نقشه ژنتیکی گلرنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

 

نقشه یک کروموزوم گلرنگ به همراه فاصله نشانگرهای مولکولی

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی