بررسی بر هم کنش گیاهان زراعی با علف های هرز

علف‌هاي هرز از عوامل عمده كاهش كميت و كيفيت در نظام‌هاي مختلف توليد محصولات كشاورزي هستند. در سال‌هاي اخير پايداري روش‌هاي مديريت علف‌هاي هرز و استفاده از روش‌هاي جايگزين مبتني بر اصول اكولوژيك و زيست محيطي همانند استفاده از روش‌های ژنتیکی و رقابت مؤثر مورد توجه روزافزون محققين و متخصصان علف‌هاي هرز قرار گرفته است. در اين راستا گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان نيز با اجراي طرح‌هاي مختلف در زمينه دگرآسيبي علف‌هاي هرز و محصولات زراعي، واكنش گياهان زراعي به انگلهاي گلدار و مطالعه افزايش كارايي علف‌كش‌هاي مختلف به منظور كاهش دز مصرفي آنها، بر مديريت پايدار علف‌هاي هرز در بوم نظام‌هاي كشاورزي تاكيد داشته است. نتايج اين تحقيقات در مجلات تخصصي معتبر بين اللملي نظير Weed Research, Agronomy Journal, Plant Disease به چاپ رسيده است.

مطالعه برهم کنش گیاه کنجد و گل جالیز

برهم کنش علف های هرز با گیاه بزرک در مزرعه

دگرآسیبی گیاهچه گلرنگ و علف هرز در محیط کشت

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی