ارزیابی واکنش فیزیولوژیک گیاهان به تنش های زنده و غیر زنده

اخیراً کشور با مشکل شدید کم آبی و همچنین استفاده از آب شور و بد کیفیت برای کشاورزی مواجه شده است. از آنجا که رفع یا تخفیف مشکلات موجود کشاورزی از اهداف اصلی گروه زراعت و اصلاح نباتات است، این گروه همسو با برنامه های جامع علمی کشور اقدام به بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیک گیاهان بویژه گیاهان زراعی و دارویی در مقابل تنش‌های شوری و خشکی نموده است. آگاهی از نحوه واکنش گیاهان به این تنش‌های  می‌تواند تسهیل کننده روش‌های اصلاحی مورد نیاز در جهت بهبود مقاومت گیاهان نسبت به تنش های شوری و خشکی باشد. ارزیابی تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی، واکنش‌های فتوسنتزی و همچنین اصلاح سیستم ریشه‌ای گیاه در این راستا قرار دارند. مشاهده شده است که در شرایط خشکسالی و کمبود آب، طغیان برخی آفات و امراض نیز مشاهده می‌گردد. به همین دلیل یافتن روش‌های مقاومت ژنتیکی جدید در گیاهان زراعی، باغی و دارویی مورد توجه گروه زراعت و اصلاح نباتات است.

بررسی تاثیر تنش خشکی بر گیاه گلرنگ در لوله های هیدروفلوم

مطالعه کشت گیاه دانه روغنی نوروزک در مناطق خشک

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی