بررسی گیاهان علفی و چمنی کشور به منظور تولید واریته های تجاری

همانند گیاهان دانه روغنی، کشور به شدت به گیاهان علوفه‌ای و چمنی وابستگی خارجی دارد و در همین راستا محققین گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان در حال ارزیابی گیاهان علفی و چمنی بومی کشور برای تولید و بومی‌سازی تولید ارقام جدید و پر عملکرد علوفه و حتی چمن هستند. از میان گیاهان علوفه‌ای، یونجه، شبدر و همچنین فستوکا و لولیوم به دلیل بومی بودن ارقام و تنوع گسترده در کشور جایگاه ویژه‌ای دارند و به همین منظور طرح‌های تحقیقاتی مختلفی از نظر ارزیابی توده‌ها و یا کلون‌های مختلف نسبت به تنش‌های زنده و غیر زنده و همچنین تولید علوفه در حال انجام است. از نظر فضای سبز و تولید چمن، وابستگی کشور به تولید بذر و پر مصرف بودن چمن‌های موجود از نظر نیاز آبی موجب شده است که بررسی امکان تولید بذر از گیاهان بومی فستوکا و لولیوم مقاوم به کم آبی به منظور تولید بذر در چشم انداز برنامه‌های آتی گروه زراعت و اصلاح نباتات باشد. همچنین استفاده از همزیستی گیاهان چمنی با قارچ‌های همزیست Neotyphodium در این راستا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی