اصلاح و بهبود ژنتیکی گیاهان دانه روغنی

 با توجه به نیاز کشور و واردات روغن یا دانه های روغنی از خارج کشور، گروه زراعت و اصلاح نباتات به صورت قطب علمی دانه های روغنی و یا مجزا از آن اقدام به اصلاح و تولید ارقام اصلاحی گلرنگ و کلزا نموده است. در گیاه گلرنگ که گیاهی بومی و مقاوم به خشکی و شوری و بنابراین مناسب برای کشور تلقی می شود از طریق تهیه لاین از درون واریته‌های بومی و هم اکنون از طریق تلاقی‌های درون و بین گونه‌ای اقدام به تهیه لاین‌های جدید اصلاحی شده است. لاین‌های اصلاحی مهمی همچون C111، C116 و C4110 از توده محلی کوسه اصفهان جداسازی شده است و هم اکنون از طریق تلاقی این لاین‌ها با گونه‌های وحشی Carthamus oxyacanthus و C. palaestinus اقدام به تولید تنوعات جدید و لاین‌های اصلاحی شده است. در گیاه کلزا ابتدا ارزیابی لاین‌ها و ارقام تجاری انجام گردید و هم اکنون از طریق روش‌های دابل هاپلوئیدی، لاین‌های اصلاحی جدیدی تولید شده است.

   

بذر لاین اصلاحی گلرنگ حاصل تلاقی بین گونه ای گلرنگ اهلی و وحشی به رنگ مشکی در مقایسه با گلرنگ اهلی سفید

ارتقاء امنیت وب با وف بومی