جمع آوری و بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی، باغی و دارویی بومی کشور

یکی از برنامه‌های پایه و اصلی اصلاح گیاهان در هر کشور، بررسی وجود تنوع ژنتیکی کافی از نظر صفات اقتصادی در گیاهان استراتژیک آن کشور است. این تنوع، امکان تولید واریته‌های جدید گیاهی را فراهم می کند که به دست کشاورزان مورد کشت و کار قرار می‌گیرد. گروه زراعت و اصلاح نباتات همزمان و حتی پیش از ازریابی تنوع ژنتیکی، اقدام به جمع آوری و نگه‌داری ارقام متنوع گیاهی و حتی واریته‌های وحشی نموده است. نگه‌داری به دو صورت نگه‌داری بذر در بانک بذر و سردخانه و گیاه زنده در مزرعه صورت می‌گیرد. مهم‌ترین گیاهانی که هم اکنون در دست بررسی هستند شامل ارقام و گونه‌های وحشی گندم، ارقام و گونه‌های وحشی جو، ارقام و گونه‌های وحشی گلرنگ، ارقام و گونه‌های وحشی کلزا، کلون‌های اهلی و وحشی نعناع، کلون‌های فسکیوی بلند و لولیوم، نمونه‌های بومادران و جمعیت‌های رازیانه است. پژوهش‌های نخستین روی این گیاهان شامل بررسی صفات مختلف از جمله میزان تولید بذر یا علوفه، مقاومت به تنش‌های زنده و غیره زنده، کیفیت دانه از نظر روغن یا پروتئین یا کیفیت علوفه، میزان ترکیبات دارویی و خصوصیات آنتی اکسیدان و همچنین ارزیابی تنوع مولکولی با استفاده از نشانگرهای RAPD، SSR، ISSR و AFLP بوده است. شواهد حاکی از وجود تنوع کافی در بین ارقام و حتی گونه‌های وحشی برای تولید واریته‌های جدید پرعملکرد و مقاوم به آفات و بیماری‌ها است و نتایج این پژوهش‌ها به صورت مقاله در مجله‌های معتبر دنیا به چاپ رسیده است.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی