دوره دکتری

 دوره دكتري رشته اصلاح نباتات

دوره دكتري اصلاح نباتات بالاترين مقطع دانشگاهي در اين رشته است كه به اعطاي مدرك مي‌انجامد و به مجموعه‌اي هماهنگ از دانش‌ها و تكنيك‌هاي اين رشته طي فعاليت‌هاي تحقيقي و علمي- آموزشي منتهي مي‌گردد.

هدف از برگزاري اين دوره تربيت متخصصيني است كه با يادگيري علوم و تكنيك‌هاي مربوطه، بر آثار علمي و روش‌هاي پيشرفته تحقيق دستيابي و بر جديدترين مباني علمي و تحقيقي و نوآوري در اين زمينه ها احاطه يابند. مجموعه اين فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي به پيشرفت و گسترش مرزهاي دانش در رشته اصلي اصلاح نباتات با زمينه‌هاي مهندسي ژنتيك، ژنتيك مولكولي، ژنتيك بيومتري و ژنتيك فيزيولوژيك و سيتولوژيك مي‌انجامد.

تعليم و تربيت نيروهايي كه بتوانند به تدريس و تحقيق در سطوح عالي بپردازند و در تمام زمينه‌هاي علمي و از جمله در رشته اصلاح نباتات از اهميت فوق العاده برخوردار است. امروزه در كليه رشته‌هاي دانش بشري تحقيقات گسترده‌اي انجام مي‌گيرد كه متكي به اندازه‌گيري‌هاي كمي و كيفي دقيق بوده و مستلزم استفاده از روش‌هاي علمي است. لذا ضروت تربيت افرادي كه با تسلط كافي بر علوم مربوط به آمار و احتمالات، روش‌هاي اصلاح نباتات، ژنتيك و زمينه‌هاي مربوطه به عنوان هيأت علمي نيازهاي دانشگاه‌ها كه مركز تأمين نيروي انساني متخصص براي جامعه هستند را تأمين نموده و يا در مؤسسات تحقيقاتي به ريشه يابي مسائل و گسترش مرزهاي دانش در اين رشته بپردازند، كاملاً محرز مي‌باشد.

دانشجویان دکتری گرایش اصلاح نباتات (بیومتری و مولکولی) در مجموع 50 واحد می‌گذارنند که شامل 11 واحد دروس الزامی، 15 واحد دروس انتخابی و 24 واحد رساله دکتری می‌باشند.

 

سرفصل دروس دکتری رشته اصلاح نباتات

برنامه زمانبندی دروس دكتري رشته اصلاح نباتات گرايش ژنتيك مولكولي

برنامه زمانبندی دروس دكتري رشته اصلاح نباتات گرايش ژنتيك بيومتري

 

دوره دكتري رشته زراعت

دوره دكتري زراعت بالاترين مقطع تحصيلي در اين رشته است كه شامل پيشرفته‌ترين موضوعات موجود در زمينه توليد محصولات زراعتي است، مباحث تكميلي مربوط به فيزيولوژي در گياهان زراعتي، اثر شرايط محيطي و عوامل تنش در گياه و كاربرد تكنيك‌هاي زراعتي و ساير عوامل در بهبود عملكرد محصولات زراعتي از خطوط عمده‌اي هستند كه در اين دوره مورد توجه قرار مي گيرد.

هدف از ايجاد اين دوره اين است كه ضمن تربیت متخصصيني در اين رشته، با استفاده از جديدترين آثار موجود با تكيه بر روش‌هاي پيشرفته تحقيق، مهمترين نيازهاي علمي تخصصي كشور در اين رشته تأمين شده و زمينه‌هاي لازم جهت رفع مشكلات توسعه كاربرد منابع و افزايش راندمان در امور زراعتي فراهم گردد. تمركز فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي اين رشته بيشتر در يكي از دو گرايش فيزيولوژي گياهان زراعتي و اكولوژي كشاورزي خواهد بود.

تعليم و تربيت نيروهايي كه بتوانند در بالاترين سطح علمي فعاليت نمایند در رشته زراعت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نياز روزافزون به توليدات زراعتي از يك سو، محدوديت كمي منابع توليد از سوي ديگر گوياي اهميتي است كه علم و تكنولوژي نسبت به افزايش عملكرد در واحد سطح داراست. اين علم و تكنولوژي مورد نياز را مي توان با بهره‌گيري از نتايج پژوهش‌هاي جديد در جهت حل مشكلات و مسائل زراعتي كشور بدست آورد. نيل به اين هدف در گرو فعاليت متخصصيني است كه بتوانند دوره دكتري زراعت را با توجه به ضوابط مربوطه گذرانده و آنگاه بعنوان عضو هيأت علمي نياز علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي را تأمين نمايند و يا در ساير مراكز نسبت به حل مسائل كشاورزي اشتغال يابند.

دانشجویان دکتری گرایش زراعت در مجموع 49 واحد می‌گذارنند که شامل 10 واحد دروس الزامی، 15 واحد دروس انتخابی و 24 واحد رساله دکتری می‌باشند.

 

سرفصل دروس دکتری رشته زراعت

برنامه زمان بندي دکتری رشته زراعت

ارتقاء امنیت وب با وف بومی