آزمایشگاه زراعت

مسؤل آزمایشگاه: مهندس مصطفي خزایی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 03133913466

پست الکترونیک: khazaeimostafa@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 آسیاب برقی

بینوکولر

شيكر دوراني عمودي

آون

    

ارتقاء امنیت وب با وف بومی