آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

 

مسؤل آزمایشگاه: مهندس بهزاد کیانمهر

کارشناس ارشد زراعت

تلفن: 33913467-031

پست الکترونیک:  b_kianmehr@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 

  • انکوباتور
  • یخچال
  • دستگاه NIR
  • دستگاه اندازه گیری تبادلات گازی
  • دستگاه اندازه گیری فشار اسمزی برگ
  • سانتریفیوژ یخچال دار و معمولي
  • حمام بخار (بن ماري)
  • فليم فوتومتر
  • دستگاه كلدال
  • ترازوي دقيق آزمايشگاهي

ارتقاء امنیت وب با وف بومی