آزمایشگاه ژنتیک

 مسؤل آزمایشگاه: مهندس ابراهیم قناعتی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 03133913464

پست الکترونیک:  ghanaati@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

 انکوباتور پرورش مگس سرکه

میکروسکوپ نوری

بینوکولر نوری

نمايشگر ديجيتالي

 

    

حسن کریم مجنی
هیات علمی
دانشیار
زراعت و اصلاح نباتات
علف های هرز
031-33913320-3463

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی