اعضای هیئت علمی

حسن کریم مجنی
دانشیار
معاونت مالی
031-33913320-3463
سید علی محمد میر محمدی میبدی
استاد
031-33913475
آقا فخر ميرلوحي
استاد
معاونت پژوهشی
031-33913350-3450
محمد مهدی مجیدی
استاد
031-33913458-3370
حمید رضا عشقی زاده
استادیار
031-33913407
قدرت اله سعیدی
استاد
031-33913457
محمدرضا سبزعلیان
دانشیار
031-33913452
مرتضی زاهدی
دانشیار
031-33913454
جمشید رزمجو
استاد
031-33913455
مهدی رحيم ملك
دانشیار
031-33913348
محمد حسین اهتمام
استادیار
مدیرگروه
031-33913427
احمد ارزانی
استاد
031-33913453
پرویز احسان‌زاده
دانشیار
031-33913459

ارتقاء امنیت وب با وف بومی