اعضای هیئت علمی

عبدالمجید رضایی
استاد, بازنشسته
محمد رضا خواجه پور
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف