اعضای هیئت علمی

دکتر عبدالمجید رضایی
استاد, بازنشسته
دکتر محمد رضا خواجه پور
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف