اعضای هیئت علمی

مهندس اکبر نکویی
مربی, بازنشسته
دکتر عبدالمجید رضایی
استاد, بازنشسته
دکتر محمد رضا خواجه پور
استاد, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی