پروتئومیکس و مهندسي پروتئين

آزمایشگاه پروتئومیکس به مطالعه وظیفه پروتئین‌های درگیر در مکانیسم‌های مختلف سلول‌های گیاهی می‌پردازد. اين تحقیقات به طور خاص بر روی سیستم‌های درگیر در تنظیم اکسیداسیون- احیاء سلولی مانند سیستم تیوردوکسین و پروتئین‌های کلاته کننده فلزات  مانند متالوتیونین‌ها متمرکز می‌باشد.

از آنجایی که اکثر محصولات پروتئینی مورد توجه در اين تحقيقات به طور طبیعی در گیاه به مقدار ناچیزی تولید می‌گردند، جهت مطالعه آنها از فناوری تولید پروتئین‌های نوترکیب استفاده می‌شود. بنابراین ابزار موجود در مهندسی ژنتیک برای جداسازی، همسانه‌سازی ژن‌های کد کننده و بیان هترولوگ این پروتئین‌ها در میزبان‌های پروکاریوتی و یا یوکاریوتی به كار مي‌رود. پس از خالص‌سازی، بسته به نوع پروتئین، با بکارگیری رو‌ش‌های مختلف در شیمی پروتئین و سینتیک آنزیمی و همچنین ابزار موجود در مهندسی پروتئین  مانند جهش‌زایی هدایت شده وظایف پروتئین‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی