رابطه متقابل میکروب – گیاه

ریزوبیوم‌ها از جمله باکتری‌های خاکزی محسوب می‌شوند که با ایجاد گره در ریشه گیاهان لگومینوز باعث تثبیت نیتروژن ملکولی در میزبان خود می‌شوند. معلوم شده است که تنوع ژنتیکی قابل توجهی در بین ریزوبیوم‌های اختصاصی هر گیاه میزبان وجود دارد که در انتخاب سویه‌های موثر و پر بازده اهمیت دارد. با این وجود، ساختار ژنتیک جمعیتی این ریزوبیوم‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و لازم است فراوانی و تنوع انواع ریزوبیوم‌های اختصاصی هر میزبان گیاهی مطالعه شود. به این لحاظ، پژوهشگران گروه بیوتکنولوژی کشاورزی علاقمند هستند در زمینه‌های اکولوژیکی، تنوع زیستی و حفظ و نگهداری ریزوبیوم‌های بومی ایران مطالعه نمایند تا بتوانند سویه‌های مؤثر و رقابت کننده متناسب با شرایط اقلیمی منطقه را انتخاب کنند.

قارچ‌های اندوفایت (Neotyphodium spp.) تأثیرات مفیدی در مقاومت میزبان گراس خود به آفات، بیماری‌ها، چرا و تنش‌های محیطی مانند تغییرات pH، خشکی و شوری دارند. از طرف دیگر، اندوفایت‌ها توکسین‌های آلکالوئیدی در میزبان گراس تولید  می‌کنند که برای تغذیه دام مضر است. ارزیابی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی قارچ‌های اندوفایت مرتبط باهر نوع میزبان گیاهی، روند تکاملی اشتراک زیستی اندوفایت – گراس و عوامل اکولوژیکی مؤثر بر این همزیستی از جمله موضوعات مورد علاقه پژوهشگران گروه بیوتکنولوزی گیاهی است. ردیابی ژن‌های مرتبط با تولید آلکالوئیدها و یا ترکیبات شیمیایی خاص دیگر در رابطه متقابل اندوفایت – گراس از جمله زمینه‌های تحقیقاتی دیگر این گروه می‌باشد.

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی