تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی

نشانگرهای ملکولی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل ژنوم موجودات زنده و بررسی مشخصات ژنتیکی گیاهان در برنامه‌های اصلاحی به شمار می‌رود. در حال حاضر چندین نوع نشانگر ملکولی برای مطالعات مربوط به تنوع گیاهان زراعی و باغبانی در آزمایشگاه‌های گروه بیوتکنولوژی استفاده می‌شود. در اين بررسي‌ها، بر مطالعه تنوع ژنتیکی گیاهان بومی ایران مانند پسته، انار، خرما و گلرنگ که کمتر مورد توجه پژوهشگران دیگر بوده است، تأکید بیشتری وجود دارد. در حال حاضر بیشتر تحقیقات این گروه بر روی شناسایی، توسعه و طراحی نشانگرهای ریزماهواره‌ای مربوط به این گیاهان متمرکز شده است تا از آن‌ها در تشخیص ژنوتیپ‌ها و ژرم پلاسم، مطالعات ژنتیک جمعیت و مدیریت منابع ژنتیکی گیاهان بومی استفاده شود. 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی