دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی یک دوره آموزشی رسمی بر مبنای بیولوژی ملکولی کاربردی است که در سیستم آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان و نظام آموزشی کشور تعریف شده است. هدف از برگزاری دوره کارشناسی بیوتکنولوژی کشاورزی، تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر آموخته‌های نظری و عملی در زمینه‌های مختلف بیوتکنولوژی بتوانند به عنوان کارشناس و مربی آموزشی در مراکز دولتی و خصوصی آموزشی، پژوهشی و صنعتی و بخش‌های مرتبط با آن‌ها انجام وظیفه نمایند. دانشجویان دوره برای فراغت از تحصیل نیاز به گذرانیدن 140 واحد درسی در چهار سال (هشت نیمسال تحصیلی) دارند. برنامه زمان بندی دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی و مشخصات دروس اختصاصی رشته به شرح زیر می باشد:

 

برنامه زمان‌بندی دوره‌ی کارشناسی مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

سرفصل دروس کارشناسی مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی