اعضای هیئت علمی

رحیم مهرابی
دانشیار
031-33913430
مجيد طالبی
دانشیار
031-33913345
آذر شاهپیری
دانشیار
031-33913354
بدرالدین ابراهيم سید طباطبایی
استاد
مدیرگروه
031-33913344
ابوذر سورنی
استادیار
031-33913411

ارتقاء امنیت وب با وف بومی