اعضای هیئت علمی

آقا فخر ميرلوحي
استاد
معاونت پژوهشی
031-33913350-3450
مجيد طالبی
دانشیار
031-33913345
بهرام شريف نبي
استاد
031-33913406
آذر شاهپیری
دانشیار
031-33913354
بدرالدین ابراهيم سید طباطبایی
استاد
مدیرگروه
031-33913344
مسعود بهار
استاد
مدیرگروه
031-33913400

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف