اعضای هیئت علمی

سيروس قبادي
استادیار, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف