پژوهش

مهمترین عناوین پژوهشی که در گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان در دست انجام می‌باشند عبارتند از:

بررسي دانش و نگرش و رفتار كشاورزان در راستاي دستيابي به توسعه پايدار
ارزيابي عوامل موثر در معيشت پايدار
بررسي رابطه بين پايداري جوامع و توسعه روستايي
ارزیابی پایداری و روش‌های مشارکتی تصمیم‌گیری
ارزیابی مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه روستایی
ارزیابی تصمیم‌گیری کشاورزان در پذیرش تکنولوژی‌های جدید
ارزیابی آثار نوسانات و تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی
ارزیابی دلایل اهمیت و ضرورت توجه به کشاورزی و آموزش‌های ترویجی
ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های مدیریتی بر موفقیت سازمان‌های مختلف کشاورزی
بررسی میزان موفقیت تعاونی‌های روستایی
ارزیابی یکپارچه مالی، اقتصادی و اجتماعی طرح‌های توسعه روستایی و کشاورزی
تحلیل نهادی سیستم‌های اجتماعی- اکولوژیکی (حکمرانی آب، شرایط یادگیری اجتماعی، ارزیابی نهادی ایجاد بازار آب)
حسابداری هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست محیطی آب
ارزیابی عملکرد مؤثر و ارائه راهکارهای عملی جهت توانمندی زنان روستایی

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی