اعضای هیئت علمی

جواد میر محمد صادقی
استاد, بازنشسته
احمد خاتون آبادی
دانشیار, بازنشسته
031-33913443

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف