اعضای هیئت علمی

دکتر جواد میر محمد صادقی
استاد, بازنشسته
دکتر احمد خاتون آبادی
دانشیار, بازنشسته
دکتر امیر مظفر امینی
دانشیار, بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی