هیئت رئیسه

امین اله معصومی
رئیس دانشکده
دانشیار
031-33912255-3300
مهران شیروانی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
031-33913480
رسول کوثر
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
031-33913379
محمد رضا مصدقی
معاونت آموزشی
استاد
031-33913360-3478
مجيد طالبی
معاونت مالی
دانشیار
031-33913320-3345
آقا فخر ميرلوحي
معاونت پژوهشی
استاد
031-33913350-3450

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف