سخنرانی پژوهشی دانشکده، دوشنبه 1 آبان 96

گیاهان تراریخته، آری یا خير؟
سخنران: دکتر آقافخر میرلوحی
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
 
 

مکان: 

سالن اجتماعات دانشكده کشاورزي

تاریخ: 

دوشنبه, آبان ۱, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی