اعضای بازنشسته

غلام حسین کبیر
استادیار
بازنشسته
جواد پور رضا
استاد
بازنشسته
نفیسه نیلی
استادیار
بازنشسته
جواد میر محمد صادقی
استاد
بازنشسته
سید فرهاد موسوی
استاد
بازنشسته
حسین موثق
مربی
بازنشسته
محمود كلباسي
استاد
بازنشسته
سيروس قبادي
استادیار
بازنشسته
محمد علیپور
مربی
بازنشسته
رحیم عبادی
استاد
بازنشسته
اکبر صناعی
استادیار
بازنشسته
رضا شکرانی
استادیار
بازنشسته
حسین سید الاسلامی
استاد
بازنشسته
عبدالحسین سمیع
استادیار
بازنشسته
یحیی رضایی نژاد
دانشیار
بازنشسته
عبدالمجید رضایی
استاد
بازنشسته
حمید رضا رحمانی
استاد
بازنشسته
علی اکبر رامین
استاد
بازنشسته
شهرام دخانی
استاد
بازنشسته
محمد رضا خواجه پور
استاد
بازنشسته
شاپور حاج رسوليها
استاد
بازنشسته
بیژن حاتمی
استاد
بازنشسته
احمد جلاليان
استاد
بازنشسته
محمد علی ادریس
استاد
بازنشسته
علي آهون منش
استاد
بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف