اعضای بازنشسته

دکتر غلام حسین کبیر
استادیار
بازنشسته
دکتر جواد پور رضا
استاد
بازنشسته
عباس همت
استاد
بازنشسته
031-33913493
دکتر نفیسه نیلی
استادیار
بازنشسته
مهندس اکبر نکویی
مربی
بازنشسته
دکتر جواد میر محمد صادقی
استاد
بازنشسته
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد
بازنشسته
مهندس حسین موثق
مربی
بازنشسته
بهروز مصطفی‌زاده‌فرد
استاد
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم دکتر مهدی محمد علیپور
مربی
بازنشسته
دکتر مصطفی مبلی
استاد
بازنشسته
مهندس اسماعيل لندي
مربی
بازنشسته
دکتر محمود كلباسي
استاد
بازنشسته
دکتر سيروس قبادي
استادیار
بازنشسته
دکتر رحیم عبادی
استاد
بازنشسته
دکتر اکبر صناعی
استادیار
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم دکتر محمود شیخ زین الدین
دانشیار
بازنشسته
دکتر رضا شکرانی
استادیار
بازنشسته
دکتر محمد شاهدی
استاد
بازنشسته
دکتر حسین سید الاسلامی
استاد
بازنشسته
دکتر عبدالحسین سمیع
استادیار
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم دکتر سید جلیل رضوی
دانشیار
بازنشسته
دکتر یحیی رضایی نژاد
دانشیار
بازنشسته
دکتر عبدالمجید رضایی
استاد
بازنشسته
دکتر حمید رضا رحمانی
استاد
بازنشسته
دکتر علی اکبر رامین
استاد
بازنشسته
دکتر شهرام دخانی
استاد
بازنشسته
دکتر محمد رضا خواجه پور
استاد
بازنشسته
دکتر احمد خاتون آبادی
دانشیار
بازنشسته
دکتر شاپور حاج رسوليها
استاد
بازنشسته
دکتر بیژن حاتمی
استاد
بازنشسته
دکتر احمد جلاليان
استاد
بازنشسته
دکتر امیر مظفر امینی
دانشیار
بازنشسته
دکتر محمد علی ادریس
استاد
بازنشسته
دکتر علي آهون منش
استاد
بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی