اعضای بازنشسته

غلام حسین کبیر
استادیار
بازنشسته
جواد پور رضا
استاد
بازنشسته
نفیسه نیلی
استادیار
بازنشسته
جواد میر محمد صادقی
استاد
بازنشسته
سید فرهاد موسوی
استاد
بازنشسته
حسین موثق
مربی
بازنشسته
اسماعيل لندي
مربی
بازنشسته
031-33913438
محمود كلباسي
استاد
بازنشسته
سيروس قبادي
استادیار
بازنشسته
محمد علیپور
مربی
بازنشسته
رحیم عبادی
استاد
بازنشسته
اکبر صناعی
استادیار
بازنشسته
رضا شکرانی
استادیار
بازنشسته
حسین سید الاسلامی
استاد
بازنشسته
عبدالحسین سمیع
استادیار
بازنشسته
یحیی رضایی نژاد
دانشیار
بازنشسته
عبدالمجید رضایی
استاد
بازنشسته
حمید رضا رحمانی
استاد
بازنشسته
علی اکبر رامین
استاد
بازنشسته
شهرام دخانی
استاد
بازنشسته
محمد رضا خواجه پور
استاد
بازنشسته
احمد خاتون آبادی
دانشیار
بازنشسته
031-33913443
شاپور حاج رسوليها
استاد
بازنشسته
بیژن حاتمی
استاد
بازنشسته
احمد جلاليان
استاد
بازنشسته
محمد علی ادریس
استاد
بازنشسته
علي آهون منش
استاد
بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف