اعضای بازنشسته

دکتر غلام حسین کبیر
استادیار
بازنشسته
دکتر جواد پور رضا
استاد
بازنشسته
دکتر نفیسه نیلی
استادیار
بازنشسته
دکتر جواد میر محمد صادقی
استاد
بازنشسته
دکتر سید فرهاد موسوی
استاد
بازنشسته
دکتر حسین موثق
مربی
بازنشسته
بهروز مصطفی‌زاده‌فرد
استاد
بازنشسته
زنده یاد مرحوم دکتر مهدی محمد علیپور
مربی
بازنشسته
مهندس اسماعيل لندي
مربی
بازنشسته
دکتر محمود كلباسي
استاد
بازنشسته
دکتر سيروس قبادي
استادیار
بازنشسته
دکتر رحیم عبادی
استاد
بازنشسته
دکتر اکبر صناعی
استادیار
بازنشسته
دکتر رضا شکرانی
استادیار
بازنشسته
دکتر حسین سید الاسلامی
استاد
بازنشسته
دکتر عبدالحسین سمیع
استادیار
بازنشسته
زنده یاد مرحوم دکتر سید جلیل رضوی
دانشیار
بازنشسته
دکتر یحیی رضایی نژاد
دانشیار
بازنشسته
دکتر عبدالمجید رضایی
استاد
بازنشسته
دکتر حمید رضا رحمانی
استاد
بازنشسته
دکتر علی اکبر رامین
استاد
بازنشسته
دکتر شهرام دخانی
استاد
بازنشسته
دکتر محمد رضا خواجه پور
استاد
بازنشسته
دکتر احمد خاتون آبادی
دانشیار
بازنشسته
031-33913443
دکتر شاپور حاج رسوليها
استاد
بازنشسته
دکتر بیژن حاتمی
استاد
بازنشسته
دکتر احمد جلاليان
استاد
بازنشسته
دکتر محمد علی ادریس
استاد
بازنشسته
دکتر علي آهون منش
استاد
بازنشسته

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف